ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΝΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΝΗ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Α-'Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Γ-'Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Ε

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ